Algemene verkoopsvoorwaarden & Privacybeleid

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. De bestellingen zijn pas definitief na ondertekening voor akkoord door de klant en vanaf onze confirmatie. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.
 2. Onverminderd de mogelijkheid van prijsveranderingen voor aanpassingen en of wijzigingen van definitieve bestelling, zullen aanpassingen en/of wijzigingen van de definitieve bestelling die worden gevraagd nadat de fabricage reeds is aangevat, steeds het onderwerp uitmaken van een meerprijs. De gevraagde aanpassingen en/of wijzigingen zullen door ons slechts worden aanvaard na uitdrukkelijk schriftelijke aanvaarding van de meerprijs door de klant.
 3. Bij de bestelling zal een voorschot betaald worden van 40% van de totale waarde van de bestelling. De overige 60% zal voldaan worden bij de ontvangst  van de factuur. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle – zelfs nog niet vervallen facturen – met zich mee en laat tevens toe de uitvoering van alle lopende overeenkomsten te schorsen en/of de lopende overeenkomsten te ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 4. Voor beletteringen dienen de wagens dag van plaatsing proper te worden aangeboden. Zoniet worden deze naar de carwash gebracht, kosten hiervoor zijn forfaitair 75 eur excl BTW.  Pixelguru is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van eventuele krasjes door zand of ander vuil, tijdens het reinigen van de auto’s. 
 5. Verwijderen van oude belettering of lijmresten is nooit inbegrepen in de offerte, maar worden uitgevoerd in regie tegen 50 eur/u.
 6. Indien de klant zorgt voor locatie van plaatsing dient deze locatie tocht- en stofvrij te zijn. Stof of ander vuil wat tijdens de plaatsing onder de bestickering waait heeft Pixelguru geen vat op, en kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.
 7. Elke betaling dient te gebeuren binnen een termijn van 7 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op die van de ontvangst door de schuldenaar van de factuur.
 8. Indien de verschuldigde bedragen op de vervaldag niet betaald zijn, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn ten bedrage van 12% per jaar te beginnen vanaf de vervaldag. Bovendien zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% van het te betalen bedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 90,00 EUR.
 9. Alle gebreken of non-conformiteit van de koopwaar moeten binnen de acht dagen na de leveringsdatum gemeld worden hetzij per aangetekend schrijven, hetzij per exploot ten zetel van de vennootschap. Eens deze termijn verstreken zal er geen rekening meer gehouden worden met de grieven noch terugnamen verricht worden, noch kortingen of schadevergoedingen toegekend worden.
 10. De goederen worden vervoerd op kosten en risico van de koper. De verkoper is niet aansprakelijk voor laattijdige levering in geval van gebruik van externe koeriers.
 11. Geleverde goederen worden niet teruggenomen of omgeruild.
 12. De leveringstermijnen worden slechts estimatief vermeld, in geval van laattijdigheid van levering, zal geen enkele annulatie van bestelling in acht genomen kunnen worden, zonder vooropzegging van ten minste 30 dagen, dewelke ons moeten toelaten de koopwaar in bestelling te leveren. De termijn van 1 maand neemt aanvang de dag van de aanvaarding van ingebrekestelling, zo deze moest toekomen na datum van levering zoals oorspronkelijk overeengekomen, zal geen enkele schadevergoeding kunnen gevorderd worden voor het niet geleverd gedeelte van de bestelling.
 13. Alle ontwerpen blijven eigendom van de verkoper, tot het ogenblik dat de koper de goederen en/of diensten heeft vergoed. De koper mag in geen geval (voor)ontwerpen kopiëren, gebruiken of verspreiden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verkoper.
 14. Eigendomsvoorbehoud: De goederen blijven onze eigendom zolang door de verschuldigde koopsom niet volledig is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Wij kunnen tot het wederhalen der leveringen beslissen zonder voorbericht indien de gestelde betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd. Het risico van de goederen gaat evenwel over op de klant vanaf het ogenblik dat de bestelling definitief is.
 15. Het Belgisch Recht is op al onze aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing. Ingeval van geschil is de Rechtbank van Gent bevoegd.

 

Privacybeleid PIXELGURU b.v.  

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 26/02/2023.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de producten en diensten van PIXELGURU b.v. U dient zich ervan bewust te zijn dat PIXELGURU b.v. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

PIXELGURU b.v. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van PIXELGURU b.v. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van PIXELGURU b.v. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van PIXELGURU b.v. of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

PIXELGURU b.v.
Langelede 87, 9185 Wachtebeke
09 337 05 30
info [at] pixelguru.be

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more

Whatsapp chat